Η ICAP CRIF A.E. ανακοινώνει την απόσχιση του Κλάδου Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ο οποίος θα
λειτουργεί πλέον ως ανεξάρτητη εταιρεία, με την επωνυμία ICAP CRIF RATINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.
Η νέα εταιρεία είναι 100% θυγατρική της ICAP CRIF A.E. και διατηρεί την αδειοδότηση από την European
Securities and Markets Authority (ESMA) να λειτουργεί ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας
(Credit Rating Agency) και το δικαίωμα να αποδίδει Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Ratings) οι
οποίες είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας.
Η απόσχιση αυτή επιτρέπει στη νέα εταιρεία να επικεντρωθεί -κυρίως- στην παροχή αξιολογήσεων
πιστοληπτικής ικανότητας, βελτιώνοντας τις εσωτερικές πολιτικές διακυβέρνησης και λειτουργίας με στόχο
την ενίσχυση της αξιοπιστίας, της διαφάνειας, της ανεξαρτησίας και της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της νέας εταιρείας, Νικήτας Κωνσταντέλλος, δήλωσε: «Η
απόσχιση του Κλάδου Πιστοληπτικής Αξιολόγησης είναι ένα σημαντικό βήμα για την εταιρεία μας. Αυτή η κίνηση θα
επιτρέψει στη νέα οντότητα να αναπτύξει τη δική της στρατηγική και να προσφέρει ακόμη πιο αξιόπιστες και υψηλής
ποιότητας αξιολογήσεις στους πελάτες μας, σεβόμενη απόλυτα το θεσμικό ρόλο που κατέχει στο χρηματοπιστωτικό
σύστημα της χώρας και υπηρετεί για περισσότερο από 15 χρόνια».

Η νέα εταιρεία θα συνεχίσει να αξιοποιεί το υπάρχον άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό
της, και να χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και υποδομές της, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη
παροχή υπηρεσιών στους πελάτες της.