Η ICAP CRIF (www.icapcrif.com) υλοποίησε με επιτυχία την ESG αξιολόγηση του Διατραπεζικού τομέα στην Κύπρο. Αρωγός της στο Έργο αξιολόγησης ήταν η Artemis Credit Bureau, θυγατρική εταιρεία του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου. Το Έργο, εκπορεύτηκε από την ανάγκη επιτακτικής εφαρμογής των κανονιστικών υποχρεώσεων ESG (Environmental, Social, Governance) στον επιχειρηματικό και Τραπεζικό τομέα αλλά και την υιοθέτηση ενός συντεταγμένου μοντέλου αξιολόγησης. Ως μοντέλο αξιολόγησης επιλέχτηκε το Synesgy, η παγκόσμια ψηφιακή πλατφόρμα της CRIF, που αξιολογεί το βαθμό βιωσιμότητας των εταιρειών και πιστοποιεί το βαθμό συμμόρφωσής τους, στα κριτήρια ESG.

Το διατραπεζικό έργο ESG στην Κύπρο
Η ICAP CRIF, ο κορυφαίος Όμιλος Εταιρειών στην αγορά Λύσεων Πιστωτικού Κινδύνου και Επιχειρηματικής Πληροφόρησης στην ΝΑ Ευρώπη, μέσω της παγκόσμιας πλατφόρμας Synesgy και σε συνεργασία με την Artemis Credit Bureau, το μοναδικό Credit Bureau στηνΚύπρο, ολοκλήρωσαν με πλήρη επιτυχία το διατραπεζικό Έργο αξιολόγησης ESG σε όλες τις Κυπριακές Τράπεζες. Ειδικότερα, το Έργο εξέτασε τους ακόλουθους τομείς:

Α) Αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου των Κυπριακών Τραπεζών, ως προς την «Basel Pillar III Disclosure» αναφορικά με τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος, το «transition risk» και τον υπολογισμό ρίσκου από φυσικές καταστροφές στις Κυπριακές
επιχειρήσεις.
Β) Αξιολόγηση Επιχειρήσεων βάσει των κριτηρίων ESG μέσω της παγκόσμιας ψηφιακής πλατφόρμας Synesgy. Μέσω του Έργου, επιτεύχθηκε η εισαγωγή στην κυπριακή οικονομία ενός διεθνή και αξιόπιστου εργαλείου αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης των επιχειρήσεων σε κριτήρια ESG  τα οποία οι επιχειρήσεις και οι Τράπεζες οφείλουν να πληρούν προκειμένου να διασφαλίσουν την βιώσιμη ανάπτυξή τους.
Μέσω του σημαντικού αυτού Έργου, κατέστη εφικτή η αξιολόγηση της επίδοσης των κυπριακών επιχειρήσεων από τις ίδιες τις επιχειρήσεις και τις τράπεζες σε θέματα σχετικά με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, την κοινωνική μέριμνα και την εταιρική τους διακυβέρνηση.

Η παγκόσμια ψηφιακή πλατφόρμα Synesgy
Η παγκόσμια ψηφιακή πλατφόρμα συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων ESG, “Synesgy”, η οποία αποτελεί καινοτομία της CRIF S.p.A., ορίστηκε ως η πλέον κατάλληλη πλατφόρμα αξιολόγησης, καθώς:
– προσφέρει τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου ν ΄αξιολογήσει το βαθμό βιωσιμότητάς της, λαμβάνοντας σχετικό πιστοποιητικό με το βαθμό συμμόρφωσής της στα κριτήρια ESG.
– βάσει των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, παρέχει στην επιχείρηση ένα εξατομικευμένο σχέδιο δράσης με εισηγήσεις για το πώς μπορεί να βελτιώσει την ESG απόδοσή της.

Συγκεκριμένα, μέσω της πλατφόρμας Synesgy, η επιχείρηση καλείται να συμπληρώσει έναερωτηματολόγιο αξιολόγησης των ενεργειών της όσον αφορά στους πυλώνες ESG, προσαρμοσμένο στο μέγεθος της επιχείρησής και στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και στις κανονιστικές απαιτήσεις της χώρας που λειτουργεί η επιχείρηση. Η μεθοδολογία αξιολόγησης των δεδομένων ESG της επιχείρησης βασίζεται στους ισχύοντες διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς και πρότυπα, ενώ προσαρμόζεται συνεχώς στις σχετικές αλλαγές τους. Το ερωτηματολόγιο Synesgy είναι πιστοποιημένο από την CRIF Rating Agency, που αναγνωρίζεται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εξασφαλίζοντας ομογενή πληροφόρηση για όλες τις επιχειρήσεις
Με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, η επιχείρηση λαμβάνει αυτόματα τ’ αποτελέσματα της αξιολόγησής της ενώ παράλληλα αυτά, κοινοποιούνται, μέσω της Artemis Credit Bureau, στο συνεργαζόμενο τραπεζικό ίδρυμα της επιχείρησης για σκοπούς αξιολόγησης
της εταιρείας με τη χρήση κριτηρίων Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης. Εφεξής, καθ΄ότι το Έργο ήταν διατραπεζικό, οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι κοινοί πελάτες διαφόρων τραπεζών, θα καλούνται να συμπληρώνουν, ένα και μόνο, ερωτηματολόγιο για
όλες τις τράπεζες ενώ αντίστοιχα τα εμπλεκόμενα τραπεζικά ιδρύματα θα αντλούν ομοιογενή πληροφόρηση για την εν λόγω επιχείρηση, η οποία, για σκοπούς διαφάνειας, θα είναι ακριβώς η ίδια με αυτή που θα λαμβάνει και η ίδια η επιχείρηση.

Καθημερινά, όλο και περισσότερες εταιρείες αντιλαμβάνονται τις παγκόσμιες προκλήσειςκαι αναπτύσσουν στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης ενσωματώνοντας τα ESG κριτήρια. Με την υιοθέτηση πρακτικών που σχετίζονται με, τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος,
του ανθρωπίνου κεφαλαίου αλλά και του μοντέλου διοίκησης τους, θ’ αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα τις νέες προκλήσεις και εξασφαλίσουν την μακροβιότητά τους.

Σε δηλώσεις του ο Σπυρίδων Γιούργας, Εκτελεστικός Διευθυντής Ανάπτυξης της ICAP CRIF, ανέφερε «Για την ICAP CRIF, και γενικότερα για τον Όμιλο της CRIF, η Κύπρος αποτελεί σημαντική, από στρατηγικής απόψεως, αγορά. Αναγνωρίζουμε τη σημαντικότητα του ESG στην στρατηγική των επιχειρήσεων, βάσει της οποίας, η ICAP CRIF (CRIF) επενδύει με σύγχρονες ESG λύσεις. Στόχος της συνεργασίας μας με την Artemis για την υλοποίηση του σημαντικού αυτού διατραπεζικού έργου είναι η συμβολή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη των κυπριακών επιχειρήσεων. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για την εγκαθίδρυση του στρατηγικού αυτού Έργου και προσβλέπουμε σε περαιτέρω ενδυνάμωση της σχέσης μας με την Artemis Credit Bureau».

O Σέρκο Κουγιουμτζιάν, Εκτελεστικός Διευθυντής Πωλήσεων της ICAP CRIF ανέφερε: «Η ICAP CRIF ενισχύει την ανάγκη για μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εφαρμογή των στρατηγικών ESG από τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Με υπευθυνότητα και αξιοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία μας, επενδύουμε για να ενισχύσουμε τον ρόλο του εταίρου που υποστηρίζει την πορεία των επιχειρήσεων προς την αειφόρο
επιχειρηματικότητα. Η στρατηγική μας συνεργασία με την Artemis Credit Bureau αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων στην Κύπρο.»

Από πλευράς της Artemis Credit Bureau ο Γενικός Διευθυντής της, Γιάννης Τομασίδης, ανέφερε τα εξής: «Είμαστε περήφανοι γιατί σήμερα το κυπριακό Γραφείο Πίστης υλοποιεί ένα ακόμη έργο υποδομής για την κυπριακή οικονομία. Σήμερα, μπαίνουν τα θεμέλια για την δημιουργία ενός οικοσυστήματος ESG στην Κύπρο. Η Artemis Credit Bureau, μέσω του Έργου συμβάλλει έμπρακτα στη μετάβαση των κυπριακών επιχειρήσεων και της οικονομίας συνολικά, προς μια πιο βιώσιμη κατεύθυνση. Η ICAP CRIF είναι ένας αξιόπιστος στρατηγικός μας εταίρος και η λύση ESG που μας προσφέρει είναι τεχνικά άρτια, ικανοποιώντας πλήρως τις απαιτήσεις των τραπεζών αλλά πρωτίστως των ίδιων των επιχειρήσεων».