Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει νέα στρατηγική συνεργασία

Η Τράπεζα Πειραιώς («η Τράπεζα») ανακοινώνει ότι διερευνά δυνητική στρατηγική συνεργασία με έναν κορυφαίο χρηματοοικονομικό όμιλο της περιοχής Ασίας Ειρηνικού που δραστηριοποιείται παγκοσμίως, για την παροχή χρηματοδοτικών λύσεων σε ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες.

Η πρωτοποριακή αυτή πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης δέσμευσης της Τράπεζας προς τη ναυτιλιακή κοινότητα, μέσω της παροχής διεθνών κεφαλαίων σε υφιστάμενες επενδυτικές ευκαιρίες και νέων χρηματοδοτήσεων στο ναυτιλιακό κλάδο.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει στόχο να τοποθετήσει την Τράπεζα Πειραιώς στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης των αναγκών των ελληνικών ναυτιλιακών πελατών.

H Houlihan Lokey ενεργεί ως στρατηγικός και χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη διαδικασία.

Η Τράπεζα Πειραιώς δεν έχει προσδιορίσει χρονοδιάγραμμα για τη συγκεκριμένη διαδικασία και δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση ότι η συναλλαγή θα καταλήξει σε συμφωνία ή θα ολοκληρωθεί, ως προς τους όρους, τη δομή και το χρονοδιάγραμμά της. Η Τράπεζα θα γνωστοποιήσει χωρίς καθυστέρηση κάθε πληροφορία σχετικά με γεγονότα ή περιστάσεις που την αφορούν και η οποία χρήζει γνωστοποίησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Δηλώσεις μελλοντικών εξελίξεων

Το παρόν δελτίο τύπου εμπεριέχει δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Αυτές οι δηλώσεις περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, δηλώσεις που σχετίζονται με τα σχέδια της Τράπεζας να διερευνήσει εναλλακτικές στρατηγικές λύσεις και το δυνητικό αποτέλεσμα και τα οφέλη μιας στρατηγικής συναλλαγής ή συνεργασίας. Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται σε τρέχοντα σχέδια, στόχους, εκτιμήσεις, προσδοκίες και προθέσεις και εμπεριέχουν εγγενώς σημαντικούς κινδύνους και αβεβαιότητες. Τα πραγματικά αποτελέσματα και το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από αυτά που αναμένονται σε τέτοιες δηλώσεις μελλοντικών εξελίξεων ως επακόλουθο αυτών των κινδύνων και αβεβαιοτήτων, που περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, κινδύνους και αβεβαιότητες που συνδέονται με την ικανότητα της Τράπεζας να εντοπίζει δυνητικές στρατηγικές συναλλαγές και να ολοκληρώνει τις συναλλαγές που επιδιώκει και με το κατά πόσον η Τράπεζα θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει τα αναμενόμενα οφέλη από μια στρατηγική συναλλαγή. Άλλοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες, που η Τράπεζα δεν είναι σε θέση να γνωρίζει επί του παρόντος ενδέχεται επίσης να επηρεάσουν τις δηλώσεις μελλοντικών εξελίξεων της Τράπεζας και μπορεί να προκαλέσουν τα πραγματικά αποτελέσματα και το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων να διαφέρει σημαντικά από τα αναμενόμενα. Οι εν λόγω δηλώσεις ισχύουν μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας. Η Τράπεζα δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να επικαιροποιεί ή να συμπληρώνει οποιεσδήποτε δηλώσεις μελλοντικών εξελίξεων για να αντικατοπτρίζει τα πραγματικά αποτελέσματα, νέες πληροφορίες, μελλοντικά γεγονότα, αλλαγές στις προσδοκίες της ή άλλες περιστάσεις που συμβαίνουν μετά την ημερομηνία από την οποία έγιναν οι δηλώσεις μελλοντικών εξελίξεων