Για 8il συνεχή χρονιά, η Unione dei funzionari diplomatici degli affari economici e commerciali (ENDY OEY) del Ministero degli Affari Esteri in collaborazione con Ethos Awards, il portale finanziario e commerciale banche.com.gr e la rivista finanziaria e di investimento I SOLDI διοργάνωσαν τα εξαγωγικά βραβεία Greek Exports Awards, suo Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 στην Αθήνα. Τα Greek Exports Awards αναδεικνύουν και επιβραβεύουν ανθρώπους, ιδέες και συνεργασίες μεταξύ των κορυφαίων εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας.

 

http://exports.ethosawards.eu/

Ultime notizie